05001: HJ 1 100% Polyamide

Sizes 6-11
Sizes 11 – 13

05075: HJ75 Wool Rich/Lycra Long Sock

05004: HJ4 Polyamide Polyester

Sizes 6 – 11
Sizes 11 – 13

05007: HJ7 Polyamide/Wool

05216: HJ216 Wool Blend Rambler

Sizes: S,M,L

05401: HJ201 Intarsia Argyle Short Medium

052000: HJ2000 Fancy Rib Thermal Long Sock

Sizes 6 – 11
Sizes 11 – 13

052005: HJ2005 Fancy Rib Thermal Long Sock

Sizes 6 – 11
Sizes 11 – 13

053000: HJ3000 Commando Half Hose Wool/Polyamide

Sizes 6 – 11
Sizes 11 – 13

05212: HJ212 Marl Boot Sock Cotton/Acrylic/Polyamide

0570089: LT89 Wool/Polyamide Socks

Sizes 6 – 11

05022: HJ22 Wool Blend Short Hose Polyamide /Wool

05060: HJ60 Thermal Wool Blend Half Hose

Sizes S,M,L

05070: HJ70 Immaculate Wool Rich With Lycra

Sizes 6 – 11
Sizes 11 – 13

05110: HJ110 Executive 100% Cotton Short

05101: HJ101 Executive Cotton/Polyamide

Sizes 6 – 11

0570091: LT91 Cotton Rich Polyamide Socks

Sizes 11 – 13

0570098: LT98 Wool Rich/Polyamide Mid Calf

Sizes 6 – 11